Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
การพัฒนาแบบประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2016-11-15   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 941

การพัฒนาแบบประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ : Development of a Personality Inventory for Educational Choice and Occupational Preference

  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2016) หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 (The 2 nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ห้อง Conference 1 (อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 9612)

  ผู้วิจัย : ดร.ชูเกียรติ จากใจชน, อาจารย์พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ, อาจารย์ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์, อาจารย์กุลธิดำ สีบัวบำน และ อาจารย์ภัทรกร มุขศรีนาค

  ผลงานวิชาการบทคัดย่องานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (STCCON 2016)

 


Untitled Document