Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติ(กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง)
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2017-05-08   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 897

Factors related to Employee Resignation in a multinational Company

หนึ่งฤทัย เอื้อกนกพันธ์, ชูเกียรติ จากใจชน, ศรีสมร สินทับ, จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์, หยกตระการ พิพัฒน์ศิริศักดิ์

​รายงานสื่บเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560 

 

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์


Untitled Document