Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
งานวิจัยคณะจิตวิทยา

ดร.ชูเกียรติ จากใจชน
Dr.Chukiat  Chakchaichon


รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
Assoc. Prof. Dr.Duangduen  Satraphat


อาจารย์ส่องโสม พึ่งพงศ์
Ms.Songsom Phungpong


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี สมกิตติกานนท์
Asst. Prof.  Dr.Punvadee  Somkittikanon


อาจารย์ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
Ms.Thirawarin  Bunyapipat


อาจารย์จิราภรณ์  โภชกปริภัณฑ์
Ms.Jiraporn  Pochakaparipan


อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน
Ms.Kulthida Seebuaban


อาจารย์ชนิตา แดงอุดม
Ms.Chanita  Daeng-udom


อาจารย์สุวัลลี สัตยาอภิธาน
Ms.Suvallee  ‎Sattayaapithan


ดร.ภัทรกร มุขศรีนาค
Dr.Phattarakorn Muksrinak


ดร.นงคราญ  วงษ์ศรี
Dr.Nongkran  Wongsri


Untitled Document