Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
งานวิจัยคณะจิตวิทยา

ดร. ชูเกียรติ จากใจชน
Dr. Chukiat Chakchaichon


ดร. สมชาย เตียวกุล
Dr. Somchai Teaukul


รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ศาสตรภัทร
Associate Professor : Dr. Duangduen Satraphat


ดร.นงคราญ วงษ์ศรี
Dr.Nongkran Wongsri


ดร. เซอร์โรส วิภา เลค


ผศ. ดร. พรรณวดี สมกิตติกานนท์
Assist Professor Dr. Punvadee Somkittikanon


อาจารย์ พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ
Polapat Chareonviangvetchakit


อาจารย์ ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
Thirawarin Bunyapipat


อาจารย์ จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์
Jiraporn Pochakaparipan


อาจารย์ส่องโสม พึ่งพงศ์
Songsom Phungpong


รศ. ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร


อาจารย์ สุณิสา คินทรักษ์
Yoktrakarn Pipatsirisak


อาจารย์ภัทรกร มุขศรีนาค
Phattarakorn Muksrinak


อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน
Kulthida Seebuaban


Untitled Document