Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
งานวิจัยคณะจิตวิทยา

ดร.ชูเกียรติ จากใจชน
Dr.Chukiat  Chakchaichon


อาจารย์จิราภรณ์  โภชกปริภัณฑ์
Ms.Jiraporn  Pochakaparipan


อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน
Ms.Kulthida Seebuaban


ดร.ภัทรกร มุขศรีนาค
Dr.Phattarakorn Muksrinak


อาจารย์ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
Ms.Thirawarin  Bunyapipat


รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
Assoc. Prof. Dr.Duangduen  Satraphat


อาจารย์ชนิตา แดงอุดม
Ms.Chanita  Daeng-udom


อาจารย์สุวัลลี สัตยาอภิธาน
Ms.Suvallee  ‎Sattayaapithan


ดร.นงคราญ  วงษ์ศรี
Dr.Nongkran  Wongsri


รศ. ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
Assoc. Prof. Laddawan Kasemnet


Untitled Document