Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
  การจัดการความรู้(KM)
  หัวข้อKM
ความเครียด 22
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 29/09/2563
มองใจคนใกล้ตัว 29
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 29/09/2563
การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2019 317
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 24/09/2562
สาระการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน KM ของคณะจิตวิทยา ปี 2560 874
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 22/05/2561
Lean Management 342
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 16/10/2560
การจัดการความรู้ด้านการวิจัยสร้างเครื่องมือการวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ 1029
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 05/04/2560
การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ 878
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 05/04/2560
เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 823
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 05/04/2560
แบบสำรวจการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่3/59 776
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 05/04/2560
ผลการนำแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ ปี 2558 ไปใช้ 803
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 05/04/2560
การประชุมพิจารณาเกรด (การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2-59) 848
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 16/02/2560
การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1-59) 889
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 16/02/2560
แนวปฏิบัติการทำวิจัยอย่างมีคุณภาพ 798
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : สุณิสา คินทรักษ์      วันที่ลงบทความ : 24/05/2559
แนวปฏิบัติของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 811
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : สุณิสา คินทรักษ์      วันที่ลงบทความ : 24/05/2559
แผนการจัดการความรู้ ปี 59 คณะจิตวิทยา 828
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์      วันที่ลงบทความ : 02/05/2559
Untitled Document