Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
  วารสาร Online
  คณะจิตวิทยา
ลำดับที่ ชื่อวารสาร
1     PubMed
2     Directory of Open Access Journals (DOAJ)
3     Ramathibodi Medical Journal
4     วารสารด้านสุขภาพจิต
5     Songklanakarin Journal of Science and Technology
6     วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
7     วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8     วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9     วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10     Journal of Criminal Psychology
11     Buu Journals Online
12     วารสารมนุษยศาสตร์
13     Journal of Health Systems Research
14     ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค
15     รายงานการพยากรณ์โรคฉบับสมบูรณ์
16     Journal of Tropical Diseases & Public Health
17     PSYCHOLOGY
18     Thai Journals Online (ThaiJO)
19     วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
20     วารสารจิตวิทยาคลินิก
21     วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Untitled Document