Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
  รายชื่องานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
ลำดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง ปีกศ.ที่สำเร็จ
1   คุณสมฤดี บรรยงคิด     อิทธิพลของความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ กันยายน - ธันวาคม 2561 (TCI 1) ) 2561
2   คุณยลพักตร์ เหลี่ยมสมบัติ     การวิเคราะห์การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศในการทางาน ความผูกใจมั่นในงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานในแต่ละรุ่นอายุของบุคลากรองค์การคาทอลิก เขตสาทรกรุงเทพมหานคร วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Vol 13 No 45 (2018): กรกฎาคม - กันยายน 2561 (TCI 2) 2561
3   นางสาวกันยารัตน์ เหมือนชาติ     การเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อคุณลักษณะทางจิต ทักษะการคิด และผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่าสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 TCI 2 2561
4   นางสาววิจิตร อาสาสุข     การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการทางานระหว่างเด็กอนุบาลสามที่ได้รับและไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทางานจนสัมฤทธิผลของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่าสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 TCI 2 2561
5   นางสาวสาริศ ยิ้มเยื้อน     ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสำนักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลกาไรแห่งหนึ่ง วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่าสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 TCI 2 2561
6   นางปุณยนุต คนพูดเพราะ     การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่จะเข้ารับ การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องระหว่างการอภิบาลแบบบรรเทาใจกับการปรึกษาทางจิตวิทยา ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา.วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม). 2560 (TCI2). 2560
7   นางชื่นกมล สังสุทธิพงศ์     ความพึงพอใจในงาน การขาด ลา มาสาย พยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม).2560 (TCI2). 2560
8   นางสาวอภิญญา อยู่ประเสริฐ     เจนเนอเรชั่นกับความต้องการใช้สวัสดิการ ความสมดุลชีวิตและงานและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2560 2560
9   นางสาวณนิตา พิศเพลิน     ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร​ ​วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 2560
10   คุณประกายดาว จริงจิตร     Effects of Self–Control Program Based on Future Orientation of Grade 9 Overweight School Girls of a Private School. International journal of child development and mental health. Vol. 6 No. 1 January – June 2018 (55-62) 2560
11   นางสาวอุไรลักษณ์ บัวถนอม     ทุนมนุษย์ บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ การรับรู้ความสามารถตนเอง การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ที่ส่งผลต่อความพร้อมเพื่อการทำงาน ในประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2560
12   นางสาวสุพรรณี สกุลคช     สมรรถนะหลักและปัจจัยทางจิตวิทยาของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 2560
13   คุณรุ่งรัตน์ อัครปรีดี     การศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตาและการมีจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ตามการรับรู้ของบุคลากรที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมงานอภิบาลกรณีศึกษาโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 2559
14   นางรัชนี สุดเอียด     ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน: ศึกษากรณีวิทยาลัยเซนต์หลยุส์ 2558
15   นายปริญญา เลิกนอก     ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง การแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 2558
16   นางพรพิมล นราภิชาติ     ปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติ แรงจูงใจในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อการปรับตัวในการท ำงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรครู สถานศึกษาสังกัดส ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน จังหวัดนครราชสีมา 2558
17   นายจักรริน หลั่งน้ำสังข์     ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา 2557
18   นางบุญเชิด พลีกร     ภาพลักษณ์องค์การและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่พยากรณ์ความพึง พอใจต่อการให้บริการ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด นครราชสีมา 2556
19   นางสาวอัจฉราพร รุ่งโรจน์     ผลของการควบคุมตนเองการใช้ตัวแบบที่มีต่อพฤติกรรมการรับประทาน อาหารและน้ำหนักตัวของนักเรียนมัธยมศึกษา 2555
20   นางสาวบัวไข วีระโห     การถ่ายทอดทางสังคม การรับรู้ความสามารถของตนเอง และสุขภาวะทาง จิตที่ส่งผลต่อจิตอาสาของวัยรุ่นคาทอลิกในสังฆมณฑลนครราชสีมา 2555
21   นายนิยม ขุนรองรัมย์     การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อลดบุคลิกภาพการเก็บตัวนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2553
22   นางประทิน ศิริวงษ์     ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงกับคุณลักษณะผู้นำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคาทอลิก จังหวัดนครราชสีมา 2553
23   นางสาวจิณห์นิภา ชูใจ     ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรม เชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด ส ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตอ ำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2553
24   นางสาววันทนา ชาญศิริศักดิ์สกุล     ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวของแม่เลี้ยงเดี่ยวกับระยะ วิกฤตหลังการหย่าร้างที่มีผลต่อความสุขของแม่เลี้ยงเดี่ยวและของลูกวัยรุ่น 2553
25   นางมารศรี ภู่พลพิศาล     การพัฒนำความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และความ ร่วมมือของผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรุ่งอรุณ วิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2552
26   นางสาวเพ็ญศรี อภัยนอก     ผลของการใช้นิทานที่มีเหตุผลปรับพฤติกรรมเด็กให้เป็นพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ 2552
27   นางสาวจิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์     การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลการมีส่วนร่วมในการทำงานการรับรู้ รูปแบบการ บริหารแบบเอื้ออาทรที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่บริหารงานในรูปแบบมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 2552
Untitled Document