CURRICULUM

กลุ่มวิชาหลักสูตร

วิชาเอก

จิตวิทยาการปรึกษา
(Counseling Psychology)
แผนการเรียน
จิตวิทยาคลิกนิก
(Clinical Psychology)
แผนการเรียน
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
(Industrial and Organizational Psychology)
แผนการเรียน

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับผู้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
*กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของสถาบัน

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

*ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในวัน – เวลา ทั้งในและนอกเวลาราชการ ในช่วงเวลาดังนี้
ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม