Untitled Document  บริการวิชาการ
ภาพบริการวิชาการ

  ผลงานวิชาการ
บริการวิชาการใน หัวข้อโรคเอดส์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการแปลผลคะแนนแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
คณะจิตวิทยาได้มีการจัดบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายใน-ภายนอก ภายใต้หัวข้อการบริหารแรงงานผู้สูงอายุสำหรับองค์การในศตวรรษที่ 21
โครงการให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก วิทยากร อ.ส่องโสม พึ่งพงศ์ ่ มี 2 หลักสูตร
โครงการพัฒนาเครือข่าย นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก เพื่อบริการสุขภาพจิตประชาชน เขตบริการสาธารณสุข เขต 4
การทำวิจัยในชั้นเรียน
อาจารย์ พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ บริการวิชาการให้กับบุคลากร บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตวิทยา สำหรับนักจิตวิทยา
กิจกรรมให้กับโรงเรียนสวนอนันต์ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
โครงการให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักจิตวิทยาคลินิกมือใหม่
บริการวิชาการของอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
การบริหารความซื่อสัตย์ของพนักงาน
โครงการบริการวิชา รร.สวนอนันต์ วันที่14 มิ.ย 59 ของคณะจิตวิทยา
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้บริการวิชาการให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน)
อบรมซาเทียร์
ประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนสวนอนันต์ร่วมกับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์