Untitled Documentนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 2 และ 4 รวมจำนวน 14 คน ไปเยี่ยมชม TCDC (Thailand Creative & Design Center)
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2018-10-10   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

     เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561  เวลา 10.00-12.30 น. ดร.ชูเกียรติ  จากใจชน อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา 201206 จิตวิทยาสังคมและชุมชน ได้นำนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 2 และ 4  รวมจำนวน 14 คน ไปเยี่ยมชม TCDC (Thailand Creative & Design Center) เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ที่เน้นในด้านการออกแบบและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และ "แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์" ส่งเสริมให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาในการพัฒนากระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์  รู้แหล่งเรียนรู้ที่สามารถสืบค้นหรือศึกษาค้นคว้าในชุมชนของตนเอง  และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานจะเป็นการจุดประกายส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการผลิตผลงาน  พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) สามารถพัฒนาธุรกิจ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของตนเอง  และชุมชนสังคม และช่วงเวลา 13.00-15.30 นักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 2 ได้ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (Bangkokian Museum) ซอยเจริญกรุง 43 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร