Untitled Documentศึกษาดูงาน ณ มิวเซียมสยาม (Museum Siam) เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึงพัฒนาการของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย / จิตใจและความเป็นอยู่
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-05-31   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

     28 มีนาคม 2562 อาจารย์ประจำวิชา201212 สุขภาพจิต และวิชา 202343 จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้นำพานักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 คณะจิตวิทยาไปศึกษาดูงาน ณ มิวเซียมสยาม (Museum Siam) เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึงพัฒนาการของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย / จิตใจและความเป็นอยู่