Untitled Documentสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (ธัญญารักษ์)
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-11-27   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

ภาพแสดงความขอบคุณคณะนักจิตวิทยาคลินิกและทีมพยาบาลจิตเวชสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (ธัญญารักษ์)
ในการดูแลการฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก ของนักศึกษาแขนงจิตวิทยาคลินิก ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา2562 นำทีมโดย อาจารย์ส่องโสม พึ่งพงศ์