Untitled Documentหัวข้อการสรรหาบุคลากร และการฝึกอบรม
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2020-12-24   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1009

     ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1  จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ ได้เชิญศิษย์เก่า รุ่น 7 แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมาให้ความรู้กับรู้น้อง ชั้นปีที่ 3 หัวข้อการสรรหาบุคลากร และการฝึกอบรม