Untitled Documentอาจารย์แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้นำนักศึกษาแขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2016-11-10   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1170

อาจารย์แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้นำนักศึกษาแขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การชั้นปีที่ 3วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559เวลา 09.00-12.00 น. ]

   ไปทัศนศึกษาดูงานการแบ่งส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ได้แก่  กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนประกอบรายวิชา 202344 แรงงานสัมพันธ์ และ 202388 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

   ภาพการเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากคุณณัชชา  หลำแสงกุล  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ  กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

    

 

   ภาพนักศึกษาเยี่ยมชมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

   เวลา 13.00-16.30น. ทัศนศึกษาดูงานที่อิมแพ็คเมืองทองธานี ชมบ้านตัวอย่าง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง-ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง กิจกรรมเวิร์คชอป “รูปที่มีทุกบ้าน” วาดรูปพ่อหลวงของเรา  และงานออกงานต่างๆ 

   วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา ในการจัดทำโครงการบริษัทจิตวิทยา (จำลอง) และพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

   เวลา 13.00-16.30 น. ทัศนศึกษาดูงานที่อิมแพ็คเมืองทองธานี ชมบ้านตัวอย่าง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง - ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  กิจกรรมเวิร์คชอป “รูปที่มีทุกบ้าน” วาดรูปพ่อหลวงของเรา

   วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา ในการจัดทำโครงการบริษัท จิตวิทยา (จำลอง) และพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2559