Untitled Document  การจัดการความรู้(KM)
  หัวข้อKM
สรุปองค์ความรู้ของคณะจิตวิทยา เรื่อง แนวทางการจัดทำคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม 194
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 28/09/2565
Research during Covid-19 Pandemic 201
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 14/09/2565
The New Normal in Education 196
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 30/06/2565
แนวทางการจัดการความรู้ ของคณะจิตวิทยา ประจําปีการศึกษา 2564 195
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 27/10/2564
บทบาทของจิตวิทยาในช่วง Covid-19 แนวทางการจัดระบบการบริหารความเสี่ยง คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2563 188
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 18/09/2564
ความเครียด 190
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 29/09/2563
มองใจคนใกล้ตัว 189
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 29/09/2563
การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2019 190
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 24/09/2562
สาระการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน KM ของคณะจิตวิทยา ปี 2560 184
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 22/05/2561
Lean Management 1069
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 16/10/2560
การจัดการความรู้ด้านการวิจัยสร้างเครื่องมือการวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ 1069
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 05/04/2560
การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ 1073
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 05/04/2560
เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 1070
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 05/04/2560
แบบสำรวจการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่3/59 1069
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 05/04/2560
ผลการนำแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ ปี 2558 ไปใช้ 1069
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 05/04/2560
การประชุมพิจารณาเกรด (การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2-59) 1070
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 16/02/2560
การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1-59) 1069
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 16/02/2560
แนวปฏิบัติการทำวิจัยอย่างมีคุณภาพ 1069
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : สุณิสา คินทรักษ์      วันที่ลงบทความ : 24/05/2559
แนวปฏิบัติของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 1069
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : สุณิสา คินทรักษ์      วันที่ลงบทความ : 24/05/2559
แผนการจัดการความรู้ ปี 59 คณะจิตวิทยา 1069
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์      วันที่ลงบทความ : 02/05/2559