Untitled Document  การนำเสนอผลงานวิชาการ
  ผลงานวิชาการ
นำเสนอโปรแกรมการปรับพฤติกรรมของพนักงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเขตบางบอน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติ(กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง)
การพัฒนาแบบประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ