Untitled Document  รายชื่องานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
ลำดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง ปีกศ.ที่สำเร็จ
1   คุณอินทรียา อัญพัชร์     ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นในพื้นที่เขตคลองเตย วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 101 มกราคม-มิถุนายน 2563 (TCI1) 2563
2   Rassarin Raveephattanarangsi     Predicting depression from quality of life in school, Automatic negative thoughts and Anger management of upper–secondary school students Quality of life, automatic negative thoughts, anger management and depression. International journal of child development and mental health. Vol 7 No 1 (2019) : January - June 2019 2561
3   คุณสมฤดี บรรยงคิด     อิทธิพลของความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ กันยายน - ธันวาคม 2561 (TCI 1) ) 2561
4   คุณยลพักตร์ เหลี่ยมสมบัติ     การวิเคราะห์การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศในการทางาน ความผูกใจมั่นในงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานในแต่ละรุ่นอายุของบุคลากรองค์การคาทอลิก เขตสาทรกรุงเทพมหานคร วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Vol 13 No 45 (2018): กรกฎาคม - กันยายน 2561 (TCI 2) 2561
5   นางสาวกันยารัตน์ เหมือนชาติ     การเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อคุณลักษณะทางจิต ทักษะการคิด และผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่าสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 TCI 2 2561
6   นางสาววิจิตร อาสาสุข     การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการทางานระหว่างเด็กอนุบาลสามที่ได้รับและไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทางานจนสัมฤทธิผลของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่าสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 TCI 2 2561
7   นางสาวสาริศ ยิ้มเยื้อน     ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสำนักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลกาไรแห่งหนึ่ง วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่าสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 TCI 2 2561
8   นางปุณยนุต คนพูดเพราะ     การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่จะเข้ารับ การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องระหว่างการอภิบาลแบบบรรเทาใจกับการปรึกษาทางจิตวิทยา ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา.วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม). 2560 (TCI2). 2560
9   นางชื่นกมล สังสุทธิพงศ์     ความพึงพอใจในงาน การขาด ลา มาสาย พยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม).2560 (TCI2). 2560
10   นางสาวอภิญญา อยู่ประเสริฐ     เจนเนอเรชั่นกับความต้องการใช้สวัสดิการ ความสมดุลชีวิตและงานและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2560 2560
11   นางสาวณนิตา พิศเพลิน     ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร​ ​วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 2560
12   คุณประกายดาว จริงจิตร     Effects of Self–Control Program Based on Future Orientation of Grade 9 Overweight School Girls of a Private School. International journal of child development and mental health. Vol. 6 No. 1 January – June 2018 (55-62) 2560
13   นางสาวอุไรลักษณ์ บัวถนอม     ทุนมนุษย์ บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ การรับรู้ความสามารถตนเอง การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ที่ส่งผลต่อความพร้อมเพื่อการทำงาน ในประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2560
14   นางสาวสุพรรณี สกุลคช     สมรรถนะหลักและปัจจัยทางจิตวิทยาของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 2560
15   คุณรุ่งรัตน์ อัครปรีดี     การศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตาและการมีจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ตามการรับรู้ของบุคลากรที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมงานอภิบาลกรณีศึกษาโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 2559
16   นางรัชนี สุดเอียด     ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน: ศึกษากรณีวิทยาลัยเซนต์หลยุส์ 2558
17   นายปริญญา เลิกนอก     ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง การแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 2558
18   นางพรพิมล นราภิชาติ     ปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติ แรงจูงใจในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อการปรับตัวในการท ำงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรครู สถานศึกษาสังกัดส ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน จังหวัดนครราชสีมา 2558
19   นายจักรริน หลั่งน้ำสังข์     ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา 2557
20   นางบุญเชิด พลีกร     ภาพลักษณ์องค์การและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่พยากรณ์ความพึง พอใจต่อการให้บริการ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด นครราชสีมา 2556
21   นางสาวอัจฉราพร รุ่งโรจน์     ผลของการควบคุมตนเองการใช้ตัวแบบที่มีต่อพฤติกรรมการรับประทาน อาหารและน้ำหนักตัวของนักเรียนมัธยมศึกษา 2555
22   นางสาวบัวไข วีระโห     การถ่ายทอดทางสังคม การรับรู้ความสามารถของตนเอง และสุขภาวะทาง จิตที่ส่งผลต่อจิตอาสาของวัยรุ่นคาทอลิกในสังฆมณฑลนครราชสีมา 2555
23   นายนิยม ขุนรองรัมย์     การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อลดบุคลิกภาพการเก็บตัวนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2553
24   นางประทิน ศิริวงษ์     ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงกับคุณลักษณะผู้นำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคาทอลิก จังหวัดนครราชสีมา 2553
25   นางสาวจิณห์นิภา ชูใจ     ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรม เชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด ส ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตอ ำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2553
26   นางสาววันทนา ชาญศิริศักดิ์สกุล     ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวของแม่เลี้ยงเดี่ยวกับระยะ วิกฤตหลังการหย่าร้างที่มีผลต่อความสุขของแม่เลี้ยงเดี่ยวและของลูกวัยรุ่น 2553
27   นางมารศรี ภู่พลพิศาล     การพัฒนำความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และความ ร่วมมือของผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรุ่งอรุณ วิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2552
28   นางสาวเพ็ญศรี อภัยนอก     ผลของการใช้นิทานที่มีเหตุผลปรับพฤติกรรมเด็กให้เป็นพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ 2552
29   นางสาวจิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์     การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลการมีส่วนร่วมในการทำงานการรับรู้ รูปแบบการ บริหารแบบเอื้ออาทรที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่บริหารงานในรูปแบบมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 2552