Study plan

แผนการเรียนวิชาเอกจิตวิทยาคลินิกชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
201101 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
201102 จิตวิทยาพัฒนาการ 3 (3-0-6)
901021 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร 3 (3-0-6)
901032 การออกกำลังกายเพื่อบุคลิกภาพที่ดี 3 (3-0-6)
901042 คณิตศาสตร์และสถิติ 3 (3-0-6)
901043 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
900051 จริยธรรมในยุคดิจิทัล 1 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 18

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
201103 ความรู้เบื้องต้นทางชีวจิตวิทยา 3 (3-0-6)
201104 จิตวิทยาการเรียนรู้ 3 (3-0-6)
201105 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3 (3-0-6)
901011 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3 (3-0-6)
901022 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3 (3-0-6)
901031 การพัฒนาตนสู่สังคม 3 (3-0-6)
901041 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)
900052 จริยธรรมในยุคดิจิทัล 2 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
201206 สรีรจิตวิทยา 3 (3-0-6)
201207 ประสาทสัมผัสและการรับรู้ 3 (3-0-6)
201208 จิตวิทยาอปกติ 3 (3-0-6)
201209 สาขาวิชาชีพทางจิตวิทยา 1 (1-0-2)
901024 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาจิตวิทยา 3 (3-0-6)
วิชาเลือกเสรี 1 2
900053 จริยธรรมเพื่อชีวิต 1 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 15

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
201210 สถิติและวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา 3 (3-0-6)
201211 จิตวิทยาสังคมและชุมชน 3 (3-0-6)
201212 จิตวิทยาการทดลอง 3 (3-0-6)
202214 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น 3 (3-0-6)
202281 โครงสร้างภาษา และการเขียน ภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 2 2
900054 จริยธรรมเพื่อชีวิต 2 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 17

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
202304 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3 (3-0-6)
202315 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ด้านประสาทจิตวิทยา 3 (2-2-5)
202316 การสัมภาษณ์เชิงคลินิกและเทคนิคการบำบัดรักษา 3 (2-2-5)
202317 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกด้านเชาวน์ปัญญาและกระบวนการรู้คิด 3 (2-2-5)
202381 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
วิชาโทเลือก 1 3
วิชาเลือกเสรี 3 2
900055 มโนธรรมและจริยธรรม 1 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 17

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
202306 การปรับพฤติกรรม 3 (3-0-6)
202318 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ด้านบุคลิกภาพ 3 (3-0-6)
202319 การบำบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต 3 (3-0-6)
202382 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิพากษ์ 3 (2-2-5)
901033 วิถีไทยในกระแสโลก 3 (3-0-6)
วิชาโทเลือก 2 3
วิชาโทเลือก 3 3
900056 มโนธรรมและจริยธรรม 2 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 21

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
202410 จิตวิทยาในสถานศึกษา 3 (3-0-6)
202411 การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 3 (2-2-5)
202420 การศึกษารายกรณีจิตวิทยาคลินิก 3 (2-2-5)
202421 การวิจัยและสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก 3 (2-2-5)
วิชาโทเลือก 4 3
วิชาโทเลือก 5 3
900057 จริยธรรมเชิงจิตวิญญาณ 1 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 18

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
202422 การฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก 6 (0-24-0)
900058 จริยธรรมเชิงจิตวิญญาณ 2 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 6