Study plan

แผนการเรียนวิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
201101 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
201102 จิตวิทยาพัฒนาการ 3 (3-0-6)
901021 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร 3 (3-0-6)
901032 การออกกำลังกายเพื่อบุคลิกภาพที่ดี 3 (3-0-6)
901042 คณิตศาสตร์และสถิติ 3 (3-0-6)
901043 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
900051 จริยธรรมในยุคดิจิทัล 1 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 18

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
201103 ความรู้เบื้องต้นทางชีวจิตวิทยา 3 (3-0-6)
201104 จิตวิทยาการเรียนรู้ 3 (3-0-6)
201105 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3 (3-0-6)
901011 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3 (3-0-6)
901022 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3 (3-0-6)
901031 การพัฒนาตนสู่สังคม 3 (3-0-6)
901041 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)
900052 จริยธรรมในยุคดิจิทัล 2 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
201206 สรีรจิตวิทยา 3 (3-0-6)
201207 ประสาทสัมผัสและการรับรู้ 3 (3-0-6)
201208 จิตวิทยาอปกติ 3 (3-0-6)
201209 สาขาวิชาชีพทางจิตวิทยา 1 (1-0-2)
901024 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาจิตวิทยา 3 (3-0-6)
วิชาเลือกเสรี 1 2
900053 จริยธรรมเพื่อชีวิต 1 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 15

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
201210 สถิติและวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา 3 (3-0-6)
201211 จิตวิทยาสังคมและชุมชน 3 (3-0-6)
201212 จิตวิทยาการทดลอง 3 (3-0-6)
202223 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3 (3-0-6)
202281 โครงสร้างภาษา และการเขียน ภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 2 2
900054 จริยธรรมเพื่อชีวิต 2 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 17

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
202324 การจูงใจในการทำงาน 3 (3-0-6)
202325 ภาวะผู้นำและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
202326 แรงงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน 3 (3-0-6)
202381 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
วิชาโทเลือก 1 3
วิชาเลือกเสรี 3 2
900055 มโนธรรมและจริยธรรม 1 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 17

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
202327 จิตวิทยาบุคลากร 3 (3-0-6)
202328 จิตวิทยาผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาด 3 (3-0-6)
202329 จิตวิทยาผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจ 3 (3-0-6)
202382 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิพากษ์ 3 (2-2-5)
901033 วิถีไทยในกระแสโลก 3 (3-0-6)
วิชาโทเลือก 2 3
วิชาโทเลือก 3 3
900056 มโนธรรมและจริยธรรม 2 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 21

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
202430 ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 3 (3-0-6)
202431 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์การ 3 (3-0-6)
202432 การพัฒนาองค์การและจริยธรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
202433 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 3 (3-0-6)
วิชาโทเลือก 4 3
วิชาโทเลือก 5 3
900057 จริยธรรมเชิงจิตวิญญาณ 1 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 18

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
202434 การสัมมนาและวิจัยเชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3 (3-0-6)
202435 การฝึกงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 6 (0-24-0)
900058 จริยธรรมเชิงจิตวิญญาณ 2 (Audit) 1 (1-0-2)
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา 9