STUDENT ACTIVITIES

กิจกรรมนักศึกษา


นักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3-4 ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 3 m

นักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3-4 ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 3 m วันที่ 12 กันยายน 2566