STUDENT ACTIVITIES

กิจกรรมนักศึกษา


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ เข้าศึกษาดูงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

อาจารย์จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ พานักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เข้าศึกษาดูงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วันที่ 19 กันยายน 2566