STUDENT ACTIVITIES

กิจกรรมนักศึกษา


นักศึกษาปีที่ 4 ขอเชิญชวนน้องๆปี 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมสานต่ออัตลักษณ์สู่น้องปี 1-3 คณะจิตวิทยา

ดำเนินการภายใต้โครงการของศูนย์ จิตตาภิบาล วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566