STUDENT ACTIVITIES

กิจกรรมนักศึกษา


โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา Surabaya University Indonesian & Saint Louis College ปีการศึกษา 2566

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา Surabaya University Indonesian & Saint Louis College
ปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2566 โดยมีอาจารย์สุวัลลี สัตยาอภิธาน
เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการนี้