STUDENT ACTIVITIES

กิจกรรมนักศึกษา


นักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 2 -3 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บูรณาการกับรายวิชา 202329จิตวิทยาผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาด วันที่ 6 มีนาคม 2567