STUDENT ACTIVITIES

กิจกรรมนักศึกษา


นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้ร่วมลงสำรวจชุมชนบ้านแบบในวันที่ 9,17 มีนาคม 2567

นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้ร่วมลงสำรวจชุมชนบ้านแบบในวันที่ 9,17 มีนาคม 2567 บูรณาการกับรายวิชา 201210 สถิติและวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา