STUDENT ACTIVITIES

กิจกรรมนักศึกษา


คณะจิตวิทยา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวสถานที่ทำงาน และชุมชนในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

คณะจิตวิทยา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวสถานที่ทำงาน และชุมชนในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567