STUDENT ACTIVITIES

กิจกรรมนักศึกษา


โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม กับ Widya Mandala Catholic University, Surabaya Indonesia

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม กับ Widya Mandala Catholic University, Surabaya Indonesia ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2567 (ประจำปีการศึกษา 2566)นำทีมโดยอาจารย์ สุกานดา รัศมีภัค ร่วมกับนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 1-2 ได้แก่ 1) ธนภร
ภูวปรีชานนท์ ชั้นปีที่ 1 2) ธนพงษ์ ชิบาตะ ชั้นปีที่ 2 3) เกริดา ชันรัชชานนท์ ชั้นปีที่ 2