Clinical Psychology

จิตวิทยาคลินิก
ชื่อ | นางสาวอภิญญา  บุณรักษาศรี

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | ศาลแขวงบางบอน

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา

ชื่อ | นางสาวชณภา  วิหารพรหม

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ตำแหน่ง | Internship

ชื่อ | นางสาวเมทินี  พุ่มไม้

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | บริษัท ธนาพันธ์ ฟาร์มแคร์/รพ.สระบุรี

ตำแหน่ง | Internship

ชื่อ | นางสาวลลิตา  ทองคำ

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | Kerry Express สาขานางลิ้นจี่/รพ.ทหารเรือ

ตำแหน่ง | ผู้ช่วยผู้จัดการ/Internship

ชื่อ | นางสาวสุจิตรา  เหลาทองคำ

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ | นางสาวกาญจนา  รัตนวัน

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.2

ตำแหน่ง | งานสุขภาพจิต

ชื่อ | นางสาวปนัดดา  คงปัญญา

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.2

ตำแหน่ง | -

ชื่อ | นางสาวพรพิมล  คลังน้อย

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา

ชื่อ | นางสาววรรณวิภา  โรมพันธ์

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | บริษัทดรักสโตร์

ตำแหน่ง | -

ชื่อ | นางสาวบวรจิต  สมฤทธิ์

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | ศูนย์การเรีนยรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา

ชื่อ | นางสาวกมลวรรณ  แสงแก้ว

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา

ชื่อ | นางสาววรนุช  ศรีวิเศษ

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | ศูนยบริการสาธารณสุข 12

ตำแหน่ง | -

ชื่อ | นางสาวนัฐกาญจณ์  ภัควันต์

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา

ชื่อ | นางสาวอารีรัตน์  ศรีโปดก

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | บจก.บ้านพัฒนาการครูอ้อ

ตำแหน่ง | -

ชื่อ | นางสาวชุลีพร  สกุลวงศาโรจน์

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จังหวัดลพบุรี

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา

ชื่อ | นางสาวผจงศิริ  มาตรโคกสูง

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรตื80พรรษา

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา

ชื่อ | นางสาวมัทวัน  บันเทิง

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | University of Western Australia(UWA)

ตำแหน่ง | นักศึกษาปริญญาโท

ชื่อ | นางสาวภัทรมน  เหลืองโพธิ์แมน

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยาคลินิก

ชื่อ | นางสาวณิศาภัทร์  ขลุ่ยประเสริฐ

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | Little Worid Specail Center

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา งานการศึกษาพิเศษ

ชื่อ | นางสาวพูนพิชญ์  เพ็ชรงาม

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

ตำแหน่ง | Internship

ชื่อ | นางสาวธัญญลักษณ์  รัตนวงศ์

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

ตำแหน่ง | Internship

ชื่อ | นางสาววัญเพ็ญ  เราะหมัด

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตำแหน่ง | งานจิตเวช

ชื่อ | นางสาวธีร์สุดา  วิชชุประภา

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ตำแหน่ง | Internship

ชื่อ | นางสาวธิดารัตน์  แซ่เจียง

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลตากสิน

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา

ชื่อ | นางสาวเมวดี  วาลมุลตรี

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลตำรวจ

ตำแหน่ง | Internship

ชื่อ | นางสาววิภาพร  อุ่นเจริญกุล

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | BrainFit Thailand

ตำแหน่ง |

ชื่อ | นางสาวรัสรินทร์  รวิภัทร์ธนรังสี

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงเรียนจิตรลดา

ตำแหน่ง | ครูนักจิตวิทยา

ชื่อ | นางสาวเพ็ญนภา  สิงห์นางครอง

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยาคลินิก

ชื่อ | นางสาวอาทิตยา  โพธิ์พุ่ม

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาคลินิก

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลสวรรคโลก

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา