Counseling Psychology

จิตวิทยาการปรึกษา
ชื่อ | นางสาวธารินี  พิมพาด

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา

ชื่อ | นายเฉลิมชัย  วงศ์สารี

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | ศาลแขวงธนบุรี

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยาให้คำปรกษาจิตสังคม

ชื่อ | นางสาวจีรวรรณ  วงคำแสง

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ตำแหน่ง | นักจิตวิทยา

ชื่อ | นางสาวจิตรลดา  จุลสม

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | สนง.จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

ตำแหน่ง | นักแนะแนวอาชีพ

ชื่อ | นางสาวธัญลักษณ์  สำรวล

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน |

ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมชุมชนสัมพันธ์

ชื่อ | นางสาวกนกวรรณ  ทองดี

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ตำแหน่ง | -

ชื่อ | นางสาวพนิตพิชา  กาหลง

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | ครูพัฒนาการ

ตำแหน่ง | -

ชื่อ | นางสาวจุฑามาศ  ศิลปพิบูลย์

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | Staff (SPL IT) The power at Home pro.

ตำแหน่ง | -

ชื่อ | นางสาวฐิตาพร  เปียสมุทร

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ตำแหน่ง | -

ชื่อ | นางสาววัชรวีร์  คณาพิทักษ์รัตนา

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

ตำแหน่ง | -

ชื่อ | นางสาวอารียา  หวังวิชา

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | ธนารมย์สหคลินิก

ตำแหน่ง | -

ชื่อ | นางสาวจารุชา  ยะไวย์

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | บจก.บ้านพัฒนาการครูอ้อ

ตำแหน่ง | -

ชื่อ | นางสาวสมฤดี  บรรยงคิด

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | โรงพยาบาลมหาชัย 2

ตำแหน่ง | ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/นักจิตวิทยา

ชื่อ | ณ.ฤดี  วิทพันธ์

สำเร็จการศึกษา | คณะจิตวิทยา

สาขาวิชา | จิตวิทยาการปรึกษา

สถานที่ทำงาน | บจก.บ้านพัฒนาการครูอ้อ

ตำแหน่ง | -