arts and culture

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ณ หมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

     โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน เรียนรู้วิถีชุมชน และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา จัดขึ้นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 
(ปีการศึกษา2561) ณ หมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นำทีมโดย อาจารย์ กุลธิดา  สีบัวบาน