arts and culture

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


กิจรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา ของดีบ้านฉัน

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา "ของดีบ้านฉัน" จัดวันที่ 26 มีนาคม 2563 ประจำปีการศึกษา 2563 นำทีมโดย อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา