arts and culture

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนสัมพันธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนสัมพันธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 จัดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นำโดย อาจารย์ กุลธิดา สีบัวบานและคณะ