NEWS

ข่าวสาร


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา