Service

บริการวิชาการ


[PODCAST] ความมหัศจรรย์ของ EF โดย ดวงเดือน ศาสตรภัทร

       ความหมาย EF คือ ความสามารถของสมองและจิตใจที่ใช้ในการควบคุมความคิด อารมณ์และการกระทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ย่อมาจาก Executive Function หรือการทำหน้าที่ในการบริหารงานของสมอง รศ.ดร.นายแพทย์วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ ได้กล่าวว่าในช่วงวัยเด็กจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาสมอง ทั้งนี้เนื่องจากสมองของทารกแรกเกิดจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับสมองของผู้ใหญ่ ดังนั้นการดูแลทารกและเด็กเล็กจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเป็นอย่างมาก ภายใน 3 ปีแรกของชีวิต กล่าวโดยสรุป ทักษะสมอง EFเป็นกระบวนการของสมองที่มีการพัฒนาเป็นอย่างมากในช่วงปฐมวัย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาของสมองส่วนหน้าและวงจรประสาทที่เชื่อมโยงองค์ประกอบพื้นฐานของทักษะสมอง EF ประกอบไปด้วย ความจำใช้งาน ความยับยั้งชั่งใจและความยืดหยุ่นในกระบวนการคิด ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเป็นอย่างดีในช่วงปฐมวัยแล้วจะทำให้ทักษะสมอง EF ในภาพรวมมีการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจำ การยับยั้งตนเองไม่ให้เข้าหาสิ่งที่ไม่ดีและรู้จักปรับเปลี่ยนรูปแบบการแก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงนำไปสู่การพัฒนาทักษะสมอง EF ขั้นสูงอีกต่อไปอีกด้วย
โดย ดวงเดือน ศาสตรภัตร