Service

บริการวิชาการ


[PODCAST] การดำเนินชีวิตใหม่ของนักศึกษา โดย ดวงเดือน ศาสตรภัทร

นักศึกษามองตัวเองเป็นพลเมืองของโลกสามารถแก้ปัญหาที่เป็นสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ครูควรฝึกให้นิสิตนักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นครูควรสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบนำตนเอง (self-directed learning) ทั้งนี้ควรทำให้เป็นหลักสูตรที่หลอมรวมศาสตร์ต่างๆและเน้นการนำความรู้ออกไปใช้ยังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน คุณครูควรเปลี่ยนเจตคติในการมองนักเรียน นิสิต นักศึกษา ว่าพวกเขาเป็นพหูสูตรฝึก/กระตุ้นให้พวกเขาได้คิดหรือมี mindset เปิดกว้าง คิดหลากหลายคิดเป็นระบบหรือคิดเป็นทีม ครูควรทำหน้าที่เป็น Facilitatorช่วยหล่อหลอมให้ความคิดของผู้เรียนออกมาดูดีกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ เปิดรับ ประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกจากนั้นควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยสามารถกลับมาเรียนหลังเกษียณได้เพื่อให้เกิดทักษะใหม่ๆที่จะนำมาพัฒนาตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นผู้เรียนต้องกล้าที่จะอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโรคประจำถิ่นหรืออาจกลับมาเป็นโควิดก็ตาม
โดย ดวงเดือน ศาสตรภัตร