Service

บริการวิชาการ


[PODCAST]  การอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีคุณภาพ โดย ดวงเดือน ศาสตรภัทร

การอยู่ร่วมกันในครอบครัวอาจทำได้ที่จะให้มีคุณภาพ หรือ ไม่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับการตัดสินใจบริหารการปฏิบัติของผู้นำคือ พ่อกับแม่ และลูกที่เกิดตามมาก็จะเป็นการบริหารทำงานร่วมกันทั้งพ่อ แม่ และลูก ๆ โดยใช้หลักการดังนี้

1) พ่อแม่คือแบบอย่างของลูก
2) สมาชิกจะให้เกียรติและยอมรับในกันและกัน
3) พ่อแม่คือผู้ที่พร้อมรับฟังลูก
4) พ่อแม่จะสื่อภาษาเดียวกับลูก
5) พ่อแม่จะมีเวลาให้ลูกเสมอ
6) พ่อแม่ทำความผิดพลาดได้
7) พ่อแม่จะไม่ใช้เด็กมาเติมความ ขาด ทางใจของพ่อแม่
8) สมาชิกในครอบครัวจะจับเข่าคุยกัน เมื่อเกิดการทะเลาะกันขึ้นในครอบครัว
9) ครอบครัวคุณภาพไม่ใช่ครอบครัวที่มีแต่ความสุข
10) สมาชิกมีส่วนร่วมในการให้กับครอบครัว
11) มีอารมณ์ขัน ข้อที่กล่าวมาในขั้นต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพและมีความสุขในที่สุด