Service

บริการวิชาการ


บรรยายในหัวข้อ จิตวิทยาการสื่อ & การให้การปรึกษาของครูเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

คณาจารย์ คณะจิตวิทยา นำทีม โดย ดร.ชูเกียรติ จากใจชน ดร.ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ และ อาจารย์ กุลธิดา สีบัวบาน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ จิตวิทยาการสื่อ & การให้การปรึกษาของครูเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566