Service

บริการวิชาการ


ดร.ภัทรกร มุขศรีนาค,อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน, และอาจารย์กิตติทัต แสงส่ง ได้ไปบริการวิชาการ "จิตวิทยาวัยรุ่น" ให้กับคณาจารย์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

 วันที่ 22  มีนาคม 2567  ดร.ภัทรกร มุขศรีนาค,อาจารย์กุลธิดา  สีบัวบาน, และอาจารย์กิตติทัต  แสงส่ง ได้ไปบริการวิชาการ "จิตวิทยาวัยรุ่น" ให้กับคณาจารย์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร