FACULTY OF PSYCHOLOGY

คณะจิตวิทยา

        หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะในการให้การปรึกษาช่วยเหลือบำบัดพัฒนาสุขภาพจิตและศักยภาพของบุคคล ครอบครัว องค์กร และชุมชนด้วยความเอื้ออาทรมีความคุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ


Activity

กิจกรรมนักศึกษา


CURRICULUM

กลุ่มวิชาหลักสูตร


New

ข่าวสารคณะจิตวิทยา

Academic Service

บริการวิชาการ


บริการวิชาการ 01/03/2567

อบรม Stress, Depression and Burn out Prevention Training Program

คณะจิตวิทยา