Untitled Document  ผลงานนักศึกษา
ภาพศึกษาดูงาน

  หัวข้อศึกษาดูงาน
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (ธัญญารักษ์) 995
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 27/11/2562
นักศึกษา คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปี่ที่ 3-4 นำพานักศึกษาและเปลี่ยนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบติลลีกี แอนด์กิบบินส์ 998
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 25/10/2562
นักศึกษา คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปี่ที่ 3 นำพานักศึกษาและเปลี่ยนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย 990
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 25/10/2562
นักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3 ดูงานระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ โรงพยาบาลเซนต์หุลยส์ 982
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 24/10/2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การนำพานักศึกษาแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเรื่องราววิถีชีวิตไทยฝากไว้บนเครื่องเบญจรงค์ 990
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 24/10/2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา และนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ประเทศอินโดนีเซีย) ศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 988
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 24/10/2562
ศึกษาดูงานรายวิชารายวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง รายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาวิชาชีพ 987
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 22/08/2562
การประชุมครั้งที่ 1 เกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวชในเอเซีย 988
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 31/05/2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการฝึกงานในชั้นปีที่ 4 ณ รพ.สวนปรุง 992
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 31/05/2562
ศึกษาดูงาน ณ มิวเซียมสยาม (Museum Siam) เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึงพัฒนาการของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย / จิตใจและความเป็นอยู่ 985
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 31/05/2562
คณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 2-3 ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือ มิวเซียมสยาม 992
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 10/04/2562
คณะจิตวิทยา นำพานักศึกษาคณะจิตวิทยา และอาจารย์-นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Widya Mandala Catholic University,Surabaya, Indonesia 991
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 18/03/2562
การศึกษาดูงานของแขนงจิตวิทยาคลินิก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (รพ.นิติจิตเวช) 993
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 09/11/2561
อ.สุณิสา คินทรักษ์ นำนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4 ดูงาน รายวิชา 202435 การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 994
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 26/10/2561
นักศึกษาคณะจิตวิทยา ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ปตท. ในหัวข้อ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 987
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 24/10/2561
นักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 2 และ 4 รวมจำนวน 14 คน ไปเยี่ยมชม TCDC (Thailand Creative & Design Center) 987
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 10/10/2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (IO) ได้ศึกษาดูงานที่ ณ โรงงานอำพลฟูดส์ 987
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 03/05/2561
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 1012
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 03/05/2561
เรื่องการศึกษาดูงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา ในรายวิชาสุขภาพจิต ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 995
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 19/03/2561
เรื่องศึกษาดูงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา 993
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 15/03/2561
ศึกษาดูงานระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ บริษัท อู่กรุงเทพ 984
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 29/11/2560
นักศึกษาแขนงวิชา จิตวิทยาการปรึกษาศึกษาดูงานที่สถาบันบำราศนราดูร 983
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 01/09/2560
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 1006
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 16/02/2560
อาจารย์แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้นำนักศึกษาแขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3 988
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 10/11/2559
ศึกษาดูงานกลุ่มจิตบำบัด ณ โรงพยาบาลกลางวัน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 990
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 22/04/2559
ศึกษาดูงาน ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ 998
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 01/03/2559
ศึกษาดูงานที่ SME เจ้าจุกเต้าหู้นมสด 990
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 09/02/2559
ศึกษาดูงาน SAHAPAT 988
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
ศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 1000
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
ศึกษาดูงาน Thai PBS 1003
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558